XII SCIENCE CBSE RESULT 2009-10
S. No. ROLL NO. NAME OF THE STUDENTS ENG. HINDI PHY CHEM COMP BIO MATHS TOTAL % RANK
1 2690091 Somesh Sharma 82   93 95 93   85 448 89.6 2
2 2690092 Karan Singh 71 85 67 60   85 52 335 67 22
3 2690093 Suhubham Kaunda 76 83 58 58   83 66 341 68.2 19
4 2690094 Ankaj Kumari 61 86 53 51   86 53 304 60.8 24
5 2690095 Anupam Bhatia 73   60 51 80   59 323 64.6 23
6 2690096 Hardeep Kumar 67   71 68 77   62 345 69 18
7 2690097 Vijay Kumar 64 84 81 93   84 75 397 79.4 7
8 2690098 Adarsh Mahajan 59 75 68 64   75 69 335 67 22
9 2690099 Harish Bansal 65 68 50 54   68 53 290 58 25
10 2690100 Harjeet Singh 64   71 56     76 354 70.8 16
11 2690101 Ankit Thakur 70   67 54 87   68 341 68.2 19
12 2690102 Sushant 79   78 77 82   83 404 80.8 5
13 2690103 Manoj Kumar 83   66 65 87   64 363 72.6 12
14 2690104 Haridutt Sharma 63   71 76 85   64 353 70.6 17
15 2690105 Narender Kumar 79 79 68 84 79   72 382 76.4 10
16 2690106 Navneet Sharma 74   79 73   79 71 386 77.2 9
17 2690107 Devanand 78 92 77 80 89   73 483 82.5 6
18 2690108 Akshay Thakur 73   75 64   92 61 353 70.6 17
19 2690109 Angesh Dhiman 71   76 77 80   72 379 75.8 11
20 2690110 Shilpa Mahajan 72   71 70 83   60 356 71.2 14
21 2690111 Pooja Kumari 85   80 76 83   81 406 81.2 4
22 2690112 Vivek Sharma 84   89 97 84   92 456 91.2 1
23 2690113 Deeksha Thakur 69 86 56 59 94     337 67.4 21
24 2690115 Deepika 70 82 58 61   86   340 68 20
25 2690116 Diksha Rana 62 80 66 66   82   357 71.4 13
26 2690117 Pooja Chandel 88 86 60 72   80   390 78 8
27 2690118 Shilpa 73 83 60 62   86   355 71 15
28 2690119 Naresh Kumar 45 71 54 32   83   252 50.4 26
29 2690120 Varun Kumar 89   77 83 90 71   427 85.4 3
                           
  POSITION  
S. No. Name of the students Marks %age
1 VIVEK SHARMA 456 91.2
2 SOMESH SHARMA 448 89.6
3 VARUN KUMAR 427 85.4